مازندران و امنیت آب

با نگاهی بر اساس تجربیات موفق جهانی در عرصه توسعه پایدار ازمنظر امنیت آب، می توان به استان مازندران بعنوان بستری برای زنجیره کامل تولید در عرصه امنیت غذایی، ارتقای ضریب تاسف بار مهار آب سطحی به سطح حداقلی استاندارد ملی!، بازچرخانی تهدید مانداب و سیلاب زمستانه جاری در دشتها با اجرای طرح جامع برزمین مانده زهکشی اراضی و تکامل تکنولوژی بومی آب‌بندانهای فکر کرد. باور کنیم آب دیگر فقط یک موضوع اقتصادی نیست بخشی از امنیت کشور است با همه شوون آن!

جلسه معارفه دکتر رضایی به عنوان ریاست مجمع عالی نخبگان استان مازندران

مراسم تودیع دکتر جوانی رئیس سابق مجمع عالی نخبگان استان و معارفه دکتر عبدالله رضائی، ریاست جدید مجمع عالی نخبگان استان مازندران با حضور دکتر رضا کلهر مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نخبگان برگزار شد.

صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی