دلارهای آغشته به نیش زنبور عسل

حسن عظیمی نخبه مازندران دستگاه زهرگیر زنبور عسل ساخته که با نصب این دستگاه زنبور عسل تحریک شده و مقدار زهر بیشتری تولید می‌کند، این تولیدات هم‌اکنون به بازارهای خارجی پیدا کرده و در حال حاضر مرحله‌ای رسیده است که زنبورداران آمریکا با واسطه قرار دادن وزارت کشاورزی افغانستان سعی دارند که این محصول را در اختیار بگیرند.

صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی