ماجرای تیر برقی که از وسط منزل مسکونی سر درآورد

پایه‌های انتقال برق در شهر کیاسر از منزل مسکونی در حال ساخت سر در آورد و دو مسؤول مرتبط اطلاعات متفاوتی در اختیار خبرنگار قرار دادند و دو دستگاه شهرداری و اداره برق سعی دارند مشکل پیش آمده را گردن یکدیگر بیاندازند.

صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی