روحیه جهادی وتفکر بسیجی نیاز امروز جامعه

هفته بسیج فرصت مغتنمی‌ست جهت قدرشناسی ازمجموعه‌ای که در آن پاکترین، شجاع‌ترین، مردمی‌ترین وآماده‌بکارترین افراد درسخت‌ترین شرایط در عرصه‌های مختلف ورود پیدا می‌کنند. از خصوصیات بارز این مجموعه عظیم اخلاص، غیرت، بصیرت، نشاط، تواضع ،ولایت‌مداری، تقوا با عمل می‌باشد و باید صادقانه بیان نمود که در هر مقطع و بزنگاه‌های حساس این روحیه و تفکر کشور را از خطرات وچالش‌های بزرگ نجات داد.

عدالت اجتماعی و توسعه

عدالت اجتماعی به مثابه موتور محرک رقابت های سیاسی، فرهنگی ، علمی، اجتماعی و اقتصادی، پیشران رشد و توسعه می باشد، فیلسوفان سیاسی و اقتصاددانان در نظریه های خود در بحث عدالت اجتماعی همواره دل مشغولی هایی نسبت به رشد و توسعه جوامع داشته اند،لذا الگوهای توسعه امروزه یکی از مباحث قابل توجه و پرچالش هستند و غالبا مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرند

صفحه شخصی حاج منصورعلی(محسن) زارعی